ATT SKICKA ORDERFÖRFRÅGAN

När du plockat ihop det du kan tänkas behöva till ditt event och lagt allt i varukorgen behöver du bara skicka en förfrågan till oss! Du har inga krav på bokning. En eventkoordinator på Event4Sweden ser över din förfrågan och återkommer med ett första prisförslag. Du blir sedan kontaktad av din eventkoordinator för att gemensamt gå igenom ditt event och justera din order.

Denna förfrågan används som underlag till din kommande eventuella beställning. Vid order sker betalning per faktura 30 dagar efter levererat event. Sedvanlig kreditupplysning tas på nya kunder.

INTEGRITETSPOLICY

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Event4Sweden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du uppger vid förfrågan. Event4Sweden lämnar inte ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part. Uppgifter som namn, adress, e-post och telefon sparas vid orderförfrågan för att finnas tillgängligt vid eventuell beställning. 

Vid inköp sparas dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte enligt bokföringlagen.

DINA RÄTTIGHETER

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. För att göra detta kontaktar du Event4Sweden, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att när som helst radera personuppgifter som innehålls av Event4Sweden med undantag av följande situationer

  • vid pågående ärende med kundservice
  • vid pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
  • vid obetald skuld hos Event4Sweden oberoende av betalningsmetod
  • vid skuld som sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
  • vid avslagen kreditansökan inom de senaste tre månaderna
  • vid inköp (se lagring av personuppgifter)

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa hyresvillkor gäller vid uthyrning av tält och annan utrustning (hyresobjekt) och är en integrerad del i det Hyresavtal som träffats mellan Event4Sweden AB (uthyraren) och hyrestagaren.

1.2 När Hyrestagaren godkänner Hyresavtalet eller när Hyresobjektet levereras accepteras dessa hyresvillkor i sin helhet.

1.3 Av dessa hyresvillkor framgår det att Uthyrarenunder vissa omständigheter skall kontaktas, ibland även omgående. Uthyrarens telefonnummer är 070-365 72 73 och nås efter kontorstid genom en jourtelefonsvarare med samma telefonnummer.

1.4 Då det i dessa hyresvillkor hänvisas till personalkostnader avser det Uthyrarens vid aktuell tidpunkt gällande prislista för personalkostnader.

2. HYRESOBJEKT

2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som kan riskera att påverka Uthyrarens äganderätt. Hyresobjekt får inte märkas om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga identifikationer eller liknande.

2.2 Hyresobjekt som är monterat på plats av Uthyraren får av säkerhetsskäl inte flyttas till annan plats eller på annat sätt förändrats från den ursprungliga installationen.

2.3 Hyresobjekt får endast användas för sådana ändamål samt användningsförhållanden för vilket det är avsett.

2.4 Hyresobjekt får inte föras ut ur Sverige om det inte skrftligen godkänts i Hyresavtalet.

2.5 Hyrestagaren har inte rätt att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig Hyresobjekt.

3. AVHÄMTNING & ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT

3.1 Hyresobjekt avhämtas och återlämnas på angiven adress i Hyresavtalet. Hyrestagaren svarar själv för lastning och lossning varför det kan vara bra med en eller flera medhjälpare. Hyrestagaren ansvarar även för att ha med sig lämpligt fordon så att transport kan ske på ett säkert sätt utan risk för skador på Hyresobjekt. Uthyraren tar inget ansvar för eventuella skador på Hyrestagarens egendom eller fordon i samband med lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjekt skall Hyrestagaren även ersätta Uthyrarens transportkostnader.

3.2 Vid återlämning skall Hyresobjektet vara väl rengjort och återlämnas i samma skick som vid avhämtning. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet till samma skick som vid utlämnandet av Hyresobjektet. Uthyraren skall alltid informeras om eventuell fukt, smuts eller skador på Hyresobjekt vid återlämning.

4. HYRESTID

4.1 Hyrestiden framgår av Hyresavtalet.

4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjekt därefter kan vara förenat med straffansvar.

4.3 Vid försenad återlämning debiteras ordinarie hyreskostnad enligt Hyresavtalet per påbörjat extra dygn. Är Hyresobjekt uthyrt till annan kund kan även skadestånd komma att utkrävas.

5. BETALNING AV HYRA

5.1 Gällande betalningsvillkor framgår av Hyresavtalet. Uthyraren förbehåller sig rätten att när som helst kunna ompröva eventuell kreditgivning.

5.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2,0% per påbörjad månad samt lagstadgade kravavgifter.

5.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet såsom deposition eller liknande.

6. ANSVAR & FÖRSÄKRING

6.1 Uthyraren svarar för att Hyresobjekt skall vara disponibelt på avtalad tid enligt Hyresavtalet samt att Hyresobjekt är i fullgott skick. Hyrestagaren skall hantera Hyresobjekt varsamt. Skulle Hyrestagaren konstatera eventuella skador eller avsaknad av material skall Uthyraren snarast underrättas för åtgärd.

6.2 Hyrestagaren ansvarar för Hyresobjekts fulla värde. Vid förlust eller skada under hyresperioden skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för reparationskostnader eller återanskaffningsvärde. Uthyraren skall snaras underrättas vid förlust eller skada.

6.3 Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsökrning och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadelös.

6.4 Vid försäkringsärenden skall Hyrestagaren försäkring träda in i första hand. Hyrestagaren ansvarar även för att ersätta Uthyraren för eventuella självrisker.

6.5 Uthyraren kan inte ställas till svars om väderlek omöjliggöra användandet av Hyresobjekt. Inte heller vid strejk, lockout, brand, stöld, krig, terrorism eller annan force majeure vilket gör det möjligt för Uthyraren att uppfylla sina åtaganden. Vid sådan situation har Uthyraren rätt att annullera Hyresavtalet. Eventuell förskottsbetalning skall då omedelbart återbetalas till Hyrestagaren.

6.6 Uthyraren kan inte ställas till ansvar för skador, vilka uppstått under montering eller nedtagning, på byggnader, växter, träd, markbeläggning, nedgrävda installationer etc.

6.7 Hyrestagaren är ensam ansvarig för brandsäkerheten vid arrangemang och ansvarar för att gällande brandföreskrifter efterföljs i egenskap av byggherre. Vid större arrangemang rekommenderar Uthyraren kontakt med brandskyddskonsulter för professionell riskanalys.

7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID HYRA AV TÄLT

7.1 Vid montering och nedtagning skall Hyrestagaren noga följa Uthyrarens monteringsanvisning och övriga instruktioner.

7.2 Det är förbjudet att grilla, elda eller tillaga mat i tältet eller dess närhet då tältduk kan få bestående lukt. Undantag kan göras vid rådfrågning av Event4Sweden.

7.3 När tältet lämnas obevakat skall tältet stängas på samtliga sidor för att förhindra vindfång.

7.4 Klistermärken, tejp eller andra självhäftande material får ej fästas på tältduken.

8. NÄR UTHYRAREN LEVERERAR

8.1 Hyrestagaren ansvarar för att tillfartsvägar och leverandsplatsem är tillgänglig på avtalad tidpunkt enligt Hyresavtalet. Uthyrarens priser är baserade på att det ska vara möjligt att köra fram till leveransplatsen med en minsta körbanebredd på 3 m. Vid montage av tält ingår inbärning från lastbil om max 15 m. Bärvägen skall vara utan trappor med en maximal nivåskillnad på 1 m. Om Hyresobjekt måste bäras längre och/eller nivåskillnad i mark på mer än 1 m föreligger förbehåller sig Uthyraren att debitera extra personalkostnad enligt punkt 1.4. Hyrestagaren är skyldig att upplysa om sådana förhållanden i samband med att Hyresavtalet godkänns.

8.2 Hyrestagare eller utsedd kontaktperson skall vara på plats vid montering för korrekt placering, upplysning om nedgrävda installationer mm. Vid dröjsmål från Hyrestagarens sida äger Uthyraren rätt att skjuta fram leveransen till senare på dagen samt debitera extra personalkostnader. Om Hyrestagaren inte har möjlighet att vara på plats vid montering eller leverans sker placering på Hyrestagarens ansvar och risk.

8.3 Vid nedtagning skall tälten vara tömt på annat än Hyresobjekt på avtalad tidpunkt. Uthyraren tar inget ansvar för eventuella inventarier som lämnas kvar i tältet och förbehåller sig rätten att debitera extra personalkostnader enligt punkt 1.4.

8.4 Om kunden beställt hyresalternativet Enklare, egen montering och demontering med hjälp av en montageledare, skall erforderligt antal arbetsvilliga medhjälpare anvisade av Hyrestagaren vara på plats vid avtalad tidpunkt. Vid dröjsmål debiteras extra personalkostnader enligt punkt 1.4.

8.5 Hyrestagaren ansvarar för att kontrollera att tältplatsen har jämnt underlag. Vid ojämnt underlag kan speciallösningar krävas för att ge ett stabilt tält- och golvsystem. Hyrestagaren ansvarar för att upplysa Uthyraren om eventuella ojämnheter i samband med att Hyresavtalet godkänns.

8.6 Av säkerhetsskäl måste alla tält förankras mot vind. Förankring sker i mark med hjälp av jordspik ner till max 1 m under markyta. Om det av någon anledning inte är möjligt att förankra i marken måste Uthyraren underrättas om detta i samband med att Hyresavtalet godkänns. Uthyraren kan då istället leverera betongvikter för förankring enligt Uthyrarens prislista.

9. UPPSÄGNING OCH AVBOKNING

9.1 Förtida uppsägning av Hyresavtalet skall alltid ske skriftligt via brev eller e-post.

9.2 Vid uppsägning tidigare än 30 dagar före första hyresdagen har Uthyraren rätt att debitera halva hyreskostnaden plus montage och transportkostnader som inte är möjliga att avbeställa utan kostnader för Uthyraren.

9.3 Vid uppsägning senare än 30 dagar  före första hyresdagen har Uthyraren rätt att debitera hela hyreskostnaden plus montage och transportkostnader som inte är möjliga att avbeställa utan kostnader för Uthyraren.

9.4 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet med omedelbar verkan om den andra parten får i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar, inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser enligt Hyresavtalet eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.

9.5 Sägs Hyresavtalet upp i förtid upphör Hyrestagarens rätt att utnyttja Hyresobjekt och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekt till Uthyraren vid äventyr av att Uthyraren återtar Hyresobjekt på Hyrestagarens bekostnad.

10. ÖVRIGT

10.1 Svensk lag skall tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor.

10.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador. Uthyrarens ansvar begränsas till den totala hyresersättningen som Uthyraren erhållit.

10.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor skall vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.

Vid frågor ber vi er kontakta oss på pelle@event4sweden.se

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service, genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Avvisa

×
×

Kundvagn